Presidenti ISIA 1973-2010

Presidenti ISIA (storico)

  • Giulio Carlo Argan (1973-1977)
  • Vittorio Franchetti Pardo (1977-1982)
  • Enzo Frateili (1982-1984)
  • Augusto Morello (1984-2002)
  • Luigi Ferro (2002-2007)
  • Maurizio Morgantini (2007-2010)
  • Stefano Salvi (2010-2013)